Adatvédelmi tájékoztató

English version

A weboldal üzemeltetője nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Elsősorban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete szerinti jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a https://lunarium-academy.com/ honlap adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valamennyi információt.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató is részét képezi Ráth Zsuzsanna alkotásainak, így teljes mértékben kiterjed rá jogszabályon alapuló, illetve a holnapon megtalálható szerzői jogi nyilatkozatban foglalt jogi védelem.

1. Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő megnevezése: Ráth Zsuzsanna

 • Adatkezelő székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 6. II. emelet

 • E-mail: lunarium.academy9@gmail.com

2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. január 1. napjától visszavonásig hatályos.

Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

Az adatvédelmi tájékoztató értelmezése során a következő fogalmakat kell alapul venni, melyek megegyeznek a GDPR értelmező fogalommagyarázataival:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 3. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 9. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

A weboldal személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A weboldal az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között nem használhatja fel. A weboldal adatkezelése mindenkor megfelel a GDPR szerinti célhoz kötöttség alapelvének.

A weboldal az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint arról, hogy az adatkezelést milyen jogalapon (érintetti hozzájárulás, jogszabályi felhatalmazás vagy szerződés teljesítése céljából) folytatja.

A weboldal működtetéséhez köthető alkalmazottal, akik a weboldal kapcsán adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni. Erre tekintettel a weboldalnál személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel bíró személyek a műveletek megkezdése előtt Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

A weboldal, és a működtetésében közreműködő alkalmazottak kötelesek a felelős munkatársnál az adatok helyesbítését kezdeményezni, ha észlelik, hogy a weboldal által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen.

A weboldal működtetéséhez köthető munkatársak munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a weboldal által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosíthatók vagy megsemmisíthetők.

A weboldal által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről Ráth Zsuzsanna. gondoskodik.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

A weboldal üzemeltetője törekszik arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyek a lehető legszélesebb módon érvényesíthessék jogaikat. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az lunarium.academy9@gmail.com e-mail címen. A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a weboldal üzemeltetőjétől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a weboldal üzemeltetője kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A weboldal üzemeltetője az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

3.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a weboldal üzemeltetője módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A weboldal üzemeltetője a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

3.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a weboldal üzemeltetőjétől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a weboldal üzemeltetője abban az esetben utasítja el, ha a weboldal üzemeltetőjét a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a weboldal üzemeltetője a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

3.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a weboldal üzemeltetője zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a weboldal üzemeltetője jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a weboldal üzemeltetője ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a weboldal üzemeltetője tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

3.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a weboldal üzemeltetője a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

A weboldal üzemeltetője a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A weboldal üzemeltetője az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja működése során. Az esetleges jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt, illetve az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a weboldal üzemeltetője a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. A honlap használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

Ráth Zsuzsanna

1089 Budapest, Orczy út 6. II. emelet

A honlap adatkezelése

A webolalon, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban a GDPR rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A weboldal üzemeltetője látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a weboldal üzemeltetője minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A weboldal üzemeltetője ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

 • adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata

 • kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

 • adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

 • adattárolás módja: elektronikus

4.2. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

 • adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

 • kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma

 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

 • adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

 • adattárolás módja: elektronikus 

4.3. Adattovábbítási nyilatkozat

A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva hozzájárulok, hogy az általunk kezelt-, valamint az online fizetési felületen megadott, következő személyes adataimat a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény által kötelezően előírt erős ügyfélhitelesítés céljából továbbítsa az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) részére: név, vezetéknév, keresztnév, cím, email cím, számlázási adatok.

Tudomásul veszem, hogy Ráth Zsuzsanna (1089 Budapest, Orczy út 6. II. emelet) adatkezelő által a https://www.lunarium-academy.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, vezetéknév, keresztnév, cím, email cím, számlázási adato. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

OTP Nyrt adatkezelési tájékoztató:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4.4. Hírlevél feliratkozás

A weboldalon lehetősége van a látogatónak az ingyenes online hírlevélre regisztrálni. A regisztrációs űrlap kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

adatkezelés célja:

az érintettek tájékoztatása a weboldal üzemeltetőjének legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre

érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje:

a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja:

elektronikus


5. Adatfeldolgozók

A weboldal üzemeltetője a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 • Adatfeldolgozó megnevezése: Ráth Zsuzsanna

 • Adatfeldolgozó székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 6. II. emelet

 • Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozó tevékenységét a weboldal üzemeltetőjének utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetőjének rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a weboldal üzemeltetője rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a weboldal üzemeltetője kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A weboldal üzemeltetője csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat az erre kijelölt kolléga számára.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

A weboldal üzemeltetője a bejelentésben megadott személyes adatokat a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárolja. A személyes adatok tárolásához a weboldal üzemeltetője az 5. pont szerint adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. A weboldal üzemeltetője megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést a weboldal üzemeltetője naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadók.

A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a weboldal üzemeltetője külön kéri az érintetti hozzájárulást a módosításhoz.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a weboldal üzemeltetője ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2. NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (weboldal üzemeltetőjét) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

 

Privacy Policy

 

The operator of the website places great emphasis on the safe handling of the personal  data of its customers and visitors to the website. In particular, this data protection  information according to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of  the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of  personal data and on the free flow of such data, as well as on the repeal of Directive  95/46/EC, is contained in https: All information related to the data management and  data processing of the //lunarium-academy.com/ website. 

Please read the information below carefully and use the services available tomorrow only  if you agree with what is written below. 

We would also like to draw your attention to the fact that this data protection  information is also part of Zsuzsanna Ráth's creations, so it is fully covered by the legal  protection based on legislation and contained in the copyright declaration found in the  website. 

1. Data controller’s information 

Name of data controller: Zsuzsanna Ráth 

Data controller registered office: 1089 Budapest, Orczy út 6. II. floor Email: lunarium.academy9@gmail.com 

2. Rules for data management 

This data management information is effective from January 1, 2023 until withdrawn. 

Legislation regarding data processing through the data protection officer reporting  system: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (April  27, 2016) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal  data and on the free flow of such data, and on the repeal of Directive 95/46/EC  (hereinafter: GDPR) 

When interpreting the data protection information, the following concepts must be taken  as a basis, which are the same as the interpretative explanations of the GDPR: 

1. data subject: any natural person identified or - directly or indirectly - identified on the  basis of personal data; 

2. personal data: any information relating to an identified or identifiable natural person  ("data subject"); a natural person can be identified directly or indirectly, in particular on 

the basis of an identifier such as name, number, location data, online identifier or one or  more factors relating to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or  social identity of the natural person identifiable; 

3. the consent of the data subject: the voluntary, specific and clear declaration of the will  of the data subject based on adequate information, with which the data subject indicates  by means of a statement or an act clearly expressing the confirmation that he gives his  consent to the processing of personal data concerning him; 

4. data controller: the natural or legal person, public authority, agency or any other body  that determines the purposes and means of processing personal data independently or  together with others; if the purposes and means of data management are determined by  EU or member state law, the data controller or the special aspects regarding the  designation of the data controller may also be determined by EU or member state law; 

5. data management: any operation or set of operations performed on personal data or  data files in an automated or non-automated manner, such as collection, recording,  systematization, segmentation, storage, transformation or change, query, insight, use,  communication, transmission, distribution or making accessible in any other way by item,  coordination or connection, restriction, deletion or destruction; 

6. data transfer: making the data available to a specific third party; 

7. data processing: performing technical tasks related to data management operations,  regardless of the method and tool used to perform the operations, as well as the place of  application, provided that the technical task is performed on the data; 

8. data processor: the natural or legal person, public authority, agency or any other body  that processes personal data on behalf of the data controller; 

9. data protection incident: a breach of security that results in the accidental or unlawful  destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or unauthorized access to personal  data transmitted, stored or otherwise handled 

The website processes personal data only in order to exercise a right or fulfill an  obligation. The website may not use the personal data it manages for private purposes  under any circumstances. The data management of the website always complies with the  principle of purpose limitation according to the GDPR. 

Before recording the data, the website always informs the data subject of the specific  purpose of the data management, as well as the legal basis on which the data  management is carried out (consent of the data subject, legal authorization or for the  purpose of fulfilling a contract).

Employees associated with the operation of the website, who perform data management  in connection with the website, as well as employees of the organizations performing the  data management operations, are obliged to keep the personal data they learn in the  highest security as a business secret. In view of this, the persons handling personal data  on the website and having the possibility of access to them make a Confidentiality  Declaration before starting the operations. 

The website and the employees contributing to its operation are obliged to initiate the  correction of the data with the responsible employee if they notice that the personal data  managed by the website is incorrect, incomplete or out of date. 

In the course of their work, employees involved in the operation of the website are  obliged to ensure that unauthorized persons cannot access the personal data managed  by the website, that they cannot be accessed, modified or destroyed by unauthorized  persons. 

Zsuzsanna Ráth takes care of the supervision of the data protection system established  by the website. 

3.1. Right to information 

Through the contact details provided in point 1, the person concerned can request  information from the website operator in writing about what kind of personal data, on  what legal basis, for what data management purpose, from what source, for how long, to  whom, when, according to what legal basis. to which personal data you provided access  or to whom you forwarded your personal data. The operator of the website fulfills the  request of the person concerned within a maximum of one month, by sending an e-mail  to the contact address provided by him. 

3.2. Right to rectification 

The person concerned can request in writing that the operator of the website change  some of his personal data (for example, he can change his e-mail address or postal  contact information at any time) via the contact details provided in point 1. The operator  of the website will fulfill the request within a maximum of one month and will notify you  of this by e-mail sent to the contact address provided. 

3.3. Right to rectification 

The person concerned can request the deletion of his personal data from the website  operator in writing via the contact details provided in point 1. The deletion request is  rejected by the website operator in the event that the website operator is obliged to  continue storing personal data. Such a case is, for example, if the deadline prescribed by  

accounting legislation has not expired. However, if there is no such obligation, the  website operator will fulfill the request within a maximum of one month and will notify 

the data subject of this in an e-mail sent to the contact address provided for this  purpose. 

3.4. The right to blocking (restriction of data processing). 

The person concerned can request in writing that his personal data be blocked by the  website operator (by clearly marking the limited nature of data processing and ensuring  that it is handled separately from other data) via the contact details provided in point 1.  The blocking lasts as long as the reason specified by the data subject makes it necessary  to store the data. The data subject may request blocking of the data, for example, if he  believes that the website operator handled his submission illegally, but for the sake of  the official or court proceedings initiated by him, it is necessary that the website operator  does not delete the submission. In this case, the website operator will continue to store  the personal data (for example, the application) until the authority or the court is  contacted, after which the data will be deleted. 

3.5. The right to protest 

The person concerned can object to the data management in writing via the contact  details given in point 1, if the website operator uses the personal data, e.g. it would be  forwarded or used for the purpose of public opinion polls or scientific research. 

The operator of the website will notify the data subject and all those to whom the data  was previously transmitted for the purpose of data management of the measures taken. 

The operator of the website ensures compliance with data protection provisions during  its operation. It also compensates for damage caused by possible illegal data processing  or violation of data security requirements, as well as damages in the event of a privacy  violation caused by the data processor. The data controller shall be released from  responsibility for the damage caused and from the obligation to pay compensation if it  proves that the damage or the violation of the privacy rights of the data subject was  caused by an unavoidable cause outside the scope of data management. In the same  way, the website operator will not reimburse the damage if it resulted from the  intentional or grossly negligent behavior of the injured party. 

4. Data management during the use of the website 

Place of data management: 

Zsuzsanna Ráth 

1089 Budapest, Orczy út 6. II. floor 

Website data management

The website runs software that analyzes the website's visitor data. However, the software  does not manage personal data in accordance with the provisions of the GDPR, but  records data about visits. The operator of the website receives automatically generated  information about its visitors: the visitor's internet protocol address (IP address), the time  of the visit, the data of the pages viewed, the name of the browser program used. 

Since, based on the practice of the National Data Protection and Freedom of Information  Authority, the IP address can even become relative personal data, the operator of the  website protects all data obtained during the data management of the website with the  protection of personal data in accordance with these regulations. 

The operator of the website therefore informs visitors about data collection with this  information on its website. 

• purpose of data management: examination of website visiting habits 

• scope of managed data: the visitor's internet protocol address (IP address), the time of  the visit, data on the pages viewed, the name of the browser program used 

• legal basis for data management: consent of the data subject according to Article 6  (1) a) of the GDPR 

• data storage deadline: one year from data collection 

• method of data storage: electronic 

4.2. Contact 

The person concerned can send a message to the Data Controller using the "Contact"  function of the website. 

• purpose of data management: contacting, sending messages 

• scope of processed data: name, e-mail address, telephone number of the data subject 

• legal basis for data management: consent of the data subject according to Article 6  (1) a) of the GDPR 

• data storage deadline: until the purpose is achieved, but at the latest until deletion at  the request of the data subject 

• method of data storage: electronic

4.3. Data transfer statement 

By clicking the "Continue to payment" button, I agree that the following personal data  managed by us and provided on the online payment interface will be processed in  accordance with Article LXXXV of 2009 on the provision of payment services. for the  purpose of strong customer authentication required by law, forward to OTP Bank Nyrt.  (1051 Budapest, Nádor utca 16.): name, surname, first name, address, email address,  billing data. 

I acknowledge that the following personal data stored in the user database of https:// www.lunarium-academy.com/ by the data controller Ráth Zsuzsanna (1089 Budapest,  Orczy út 6. II. elemet) will be transferred to OTP Mobil Kft. as a data processor . The  range of data transmitted by the data controller is as follows: name, surname, first name,  address, email address, billing information. 

The nature and purpose of the data processing activity carried out by the data processor  can be found in the SimplePay Data Management Information Sheet, at the link below: 

OTP Plc data management information: 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

4.4. Sign up for newsletter 

On the website, the visitor has the opportunity to register for the free online newsletter.  By filling out the registration form, the visitor provides the relevant data required for  contact. However, the data subject only has the opportunity to send the data if he  accepts the data protection information of the website operator, he can do this by ticking  a checkbox, otherwise he cannot finalize the registration. 

purpose of data management: informing those concerned about the most important  news of the website operator 

scope of managed data: affected name and e-mail address 

legal basis for data processing: the consent of the data subject according to Article 6 (1)  a) of the GDPR 

data storage deadline: until the end of the operation of the newsletter service, but if the  data subject requests the deletion of his data (unsubscribes from the newsletter), then  immediately after his deletion request 

data storage method: electronic

5. Data processors 

The operator of the website uses the following data processor exclusively for the  performance of technical tasks when handling personal data: 

• Name of data processor: Zsuzsanna Ráth 

• Data processing headquarters: 1089 Budapest, Orczy út 6. II. floor • Purpose of data processing: hosting service 

The Data Processor carries out its activities in accordance with the instructions of the  website operator, cannot make substantive decisions regarding data management, can  only process the personal data it comes to know in accordance with the provisions of the  website operator, may not carry out data processing for its own purposes, and must store  the personal data in accordance with the provisions of the website operator and keep. 

6. Access to data and data security measures 

6.1. Data access and data transfer 

Personal data can be accessed by designated employees of the website operator in  order to perform their duties. The operator of the website only transfers the personal  data it handles to the colleague designated for this purpose in the manner and for the  purpose specified by law. 

6.2. Data security measures 

The operator of the website stores the personal data provided in the notification at  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. To store personal data, the website operator uses the services  of a data processor according to point 5. The operator of the website takes appropriate  IT, technical and personnel measures to protect the personal data it manages, among  other things, against unauthorized access or unauthorized changes. For example, access  to data stored in the IT system is logged by the website operator, which means that it is  always possible to check who, when and what personal data was accessed. 

7. Issues not specified in this information sheet 

In matters not specified in this information, the rules of the GDPR apply. 

The operator of the website reserves the right to modify the data protection information.  If the amendment affects the handling of personal data provided by the person  concerned, the user will be informed of the changes in the form of an e-mail information 

letter. If, as a result of the modification of the statement, the essential conditions of data  management also change, the operator of the website separately requests the consent  of the interested parties for the modification. 

8. The possibility of legal enforcement related to data management 8.1. Initiating legal proceedings 

If the person concerned experiences the illegality of the handling of his personal data, he  can initiate a civil lawsuit against the operator of the website. Adjudication of the lawsuit  falls within the jurisdiction of the court. At the choice of the affected person, the lawsuit  can also be initiated before the court of the affected person's place of residence (you can  view the list and contact information of the courts via the following link: http:// birosag.hu/torvenyszekek). 

8.2. NAIH procedure 

If the person concerned experiences the illegality of the handling of his personal data, he  can file an online complaint with the National Data Protection and Freedom of  Information Authority. The available link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html 

You can make a personal appointment on Tuesdays and Thursdays between 9:00 a.m.  and 12:00 p.m. and 1:00 p.m. and 4:00 p.m. by calling +36 (1) 391-1400. 

Please note that the Authority investigates complaints only if the person concerned has  already contacted the data controller (website operator) regarding his complaint before  reporting it to the Authority, and it has not led to a result.